Powered by Smartsupp

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) společnosti Bassarab Company s. r. o. (Makeup Group), IČ 24769878, DIČ CZ24769878, se sídlem Křižíkova 477/119, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 172874 jako prodávající (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.makeupgroup.cz

Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa sídla (adresa pro doručování): BASSARAB COMPANY s.r.o. (obchodní značka Makeup Group), Křižíkova 477/119, 186 00 Praha 8-Karlín, e-mail: objednavky@makeupgroup.cz, telefonní číslo: +420 774 166 775, www.makeupgroup.cz

Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP nevylučují sjednání odchylných ustanovení v dílčí kupní smlouvě; v takovém případě mají výslovně sjednaná odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před zněním těchto VOP. 

Znění VOP je prodávající oprávněn kdykoli jednostranně měnit (například, nikoli však výlučně v důsledku změny právních předpisů nebo jiných relevantních okolností). Práva a povinnosti stran vzniklé za účinnosti předchozího znění OP nejsou tímto ustanovením dotčeny. Pro právní vztah založený mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouvou je rozhodné znění VOP platné v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku prodávajícímu, nebude-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak.

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření smlouvy

3.1.Smlouvu s prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2.Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované prodávajícím tedy nad rámec celkové ceny nemusí očekávat. 

Odesláním Objednávky kupující souhlasí s tím, že prostředky komunikace na dálku využívá.

3.3.K tomu, aby prodávající mohl Smlouvu uzavřít, je třeba, aby kupující na E-shopu vytvořil Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

- Informace o nakupovaném zboží (na E-shopu označuje Zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Do košíku“

-  Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě kupujícím zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

- Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4.V průběhu tvorby Objednávky kupující může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončí. 

Před stiskem tlačítka musí kupující ale ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. 

Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.

3.5.Objednávku kupujícímu v co nejkratší době poté, kdy prodávajícímu bude doručena, potvrdí zprávou odeslanou na  e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto VOP formou přílohy e-mailové zprávy. 

Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

3.6.V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, prodávající není povinen kupujícímu zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy kupující obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. 

V takové situaci kupujícího bude prodávající bezodkladně kontaktovat a zašle nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy nabídku kupující potvrdí. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.7.V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, kupujícímu vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.8.V případě, že kupující má zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má kupující ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. 

Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

 1. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci E-shopu a cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 

4.2.Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení Celkové ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu.

Úhradu Celkové ceny kupující může provést následujícími způsoby:

Kartou online / platební terminál na pokladně.

V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ComGate  

Bankovním převodem na účet č. 2800176847 / 2010 (měna účtu – CZK), 2900552176 / 2010 (měna účtu – EUR). Informace pro provedení platby prodávající zašle v rámci potvrzení Objednávky. 

V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 pracovních dní.

- Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí zboží.

4.3.Faktura bude též fyzicky přiložena ke zboží. 

4.4.Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází až poté, co zaplatí Celkovou cenu a zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 1.  Přeprava a dodání zboží

5.1. Zboží bude doručeno nejpozději do 3 dnů způsobem dle volby kupujícího, přičemž může vybrat z následujících možností:

Způsoby dopravy po České Republice: 

 • Osobní odběr: Prodejna Makeup Group, Křižíkova 119, 186 00 Praha 8 – Karlín. Nejlepší cena a rychlost doručení.        
 • GLS CZ (Balík do ruky) - 1–2 pracovních dní od odeslání   
 • PPL CZ (Balík do ruky) - 1–2 pracovních dní od odeslání   
 • DPD CZ (Balík do ruky) - 1–2 pracovních dní od odeslání
 • Zásilkovna CZ (Osobní odběr s výdejního místa) 1–3 pracovních dní od odeslání

Způsoby dopravy na Slovensko:

 • Zásilkovna SK (Osobní odběr s výdejního místa) 1 – 3 pracovních dní od odeslání
 • DPD SK (Balík do ruky) 1–3 pracovních dní od odeslání

Způsob dopravy do Německa:

 • DPD DE (Balík do ruky) 1–3 pracovních dní od odeslání

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6. V případě, kdy zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy kupujícím.

Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy kupujícímu toto odstoupení doručí.

Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je kupujícího povinností nahradit prodávající náklady s tímto opakovaným doručením spojené. 

Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 5 dnů od doručení e-mailu.

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu zásadně ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. 

Objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí posledního kusu zboží. 

V případě dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží. 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (u výrobků dekorativní kosmetiky, pokud kupující otevřel jejich vnitřní obal, a další výrobky splňující uvedené zákonné požadavky). 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen o odstoupení prodávajícího informovat jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, resp. oznámením o odstoupení, které může zejména učinit a doručit prodávajícímu osobně na adresu provozovny prodávajícího Makeup Group (na adrese: Křižíkova 477/119, 18600 Praha 8), anebo zaslat emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: objednavky@makeupgroup.cz, 

K odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto VOP, není to však jeho povinností. Lhůta k odstoupení od smlouvy je dodržena i v případě, pokud kupující odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty prodávajícímu.

V případě odstoupení od Smlouvy dle VOP, kupující však odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým byste se se zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že prodávající kupujícímu ještě nevrátil cenu, prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku na vrácení ceny.

Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než kupujícímu dodá zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Podmínek. Prodávající také může od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupuji zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 1. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

7.1.Prodávající poskytuje kupujícímu následující informace o zpracování osobních údajů poskytnutých prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, které kupující vyplňuje v rámci objednávkového formuláře, které jsou nezbytné k naplnění níže uvedených účelů, zejména jméno a příjmení kupujícího, e-mailová adresa, adresa bydliště či kontaktní adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu („osobní údaje“), a to pro účely 

- realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího, a pro účely

- splnění souvisejících zákonných povinností prodávajícího (např. daňová povinnost).

7.2. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost BASSARAB COMPANY s.r.o. (Makeup Group), se sídlem Křižíkova 477/ 119, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172874 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování BASSARAB COMPANY s.r.o. ( Makeup Group ), Křižíkova 477/ 119, 186 00 Praha 8 - Karlín, elektronická adresa objednavky@makeupgroup.cz, telefon +420 774 166 775.

7.3.Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

- GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.). – v případě balíkových zásilek a volby dopravce „GLS “ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba.

- PPL (PPL CZ s.r.o.) – v případě balíkových zásilek a volby dopravce „PPL “ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba.

- DPD CZ s.r.o. (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.) - v případě balíkových zásilek a volby dopravce „DPD “ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba.

- Zásilkovná s.r.o. - v případě balíkových zásilek a volby dopravce „Zásilkovná “ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba.

7.4.Osobní údaje budou u prodávajícího jakožto správce uloženy po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu jejich zpracování v souladu s článkem 7.1. těchto VOP, nejdéle po dobu pět (5) let ode dne uzavření kupní smlouvy, nestanoví-li kogentní právní předpisy v dílčích případech delší dobu.

7.5 Kupující má právo požadovat od prodávajícího jakožto správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Požadavek na poskytování osobních údajů je založen zákonem i smlouvou, resp. požadavkem, který je nutné uvést do kupní smlouvy. V důsledku neposkytnutí osobních údajů by nebylo možné uzavřít a splnit smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím.

 1. Zasílání obchodních sdělení

Prodávající informuje kupujícího, že v rámci fungování webových stránek dochází k automatizovanému zpracování údajů – k tzv. profilování, kdy zákonným důvodem pro takovou formu zpracování je oprávněný zájem prodávajícího. Tato činnost je vykonávána za účelem zkvalitnění nabídky služeb prodávajícího, pro analytické, marketingové, aj. účely. Prodávající může kupujícímu na základě takto zpracovaných údajů poskytnout mj. slevové či dárkové kupony, tj. může dojít k přizpůsobení ceny (v podobě poskytnutí slevy) na základě takového automatizovaného rozhodování. 

Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím zasíláním požadavku na odhlášení odběru na e-mail objednavky@makeupgroup.cz. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je znovu využívat pouze v případě, že je opět zaregistrujete nebo si to výslovně vyžádáte. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti těmto zpracováním. 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

9.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího objednavky@makeupgroup.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

9.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 1. Závěrečná ustanovení

10.1.Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž tyto VOP jsou vyhotoveny rovněž pouze v českém jazyce. Prodávající dále informuje kupujícího, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku. Kupní smlouva bude prodávajícím archivována v souladu s právními předpisy a zásadně není kupujícímu přístupná.

10.2.Přílohou VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.3.Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není kupujícímu přístupná. Vždy však tyto VOP a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží kupující e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti Prodávajícího. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a VOP uložit.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 1. 1. 2023.