Powered by Smartsupp

Dočasná změna otevírací doby na prodejně Makeup Group: po. - pá. 10.00 - 14.00 hodin.

Reklamace a vracení zboží

Reklamační řád - Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího BASSARAB COMPANY s. r. o.(Makeup Group), IČ 24769878, DIČ CZ24769878, se sídlem Křižíkova 477/119, Praha 8, 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 172874, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku vada, je Kupující oprávněn tuto vadu při převzetí výrobku či v zákonných lhůtách reklamovat a uplatnit u Prodávajícího nároky z vad v souladu se zákonem.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména, že věc:

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě; 

- je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;

- je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá Kupujícímu (vyjma případů, kdy prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil), že vedle ujednaných vlastností:

- je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy;

- věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu;

- je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;

- věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Kupující nemá práva z vadného plnění zejména pokud: 

- vadu způsobil kupující, anebo kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu;

- kupující vadu poznal, resp. při vynaložení obvyklé pozornosti musel poznat, již při uzavření smlouvy;

- reklamace je uplatněna po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro uplatnění práva z vad;

- prokáže se, že reklamace není oprávněná

- se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

- vada byla způsobena vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího.

Při reklamaci je Kupující povinen vadný výrobek předložit Prodávajícímu. Kupující prokazuje koupi výrobku u Prodávajícího, pokud možno dokladem o jeho zakoupení.

Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zakoupenou věc co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí (přičemž vytkl-li kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, pak tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat).

Vyřízení reklamace

Kupující uplatní reklamaci, resp. nároky z vad, v místě uplatnění vad u Prodávajícího. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Doba trvání vyřízení reklamace se počítá ode dne následujícího po dni uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, resp. okamžiku, kdy byl kupující povinen věc převzít. 

Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, a ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace (reklamační list).

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. 

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Nároky z vad

Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může Kupující požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

- prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,

- se vada projeví opakovaně, 

- je vada podstatným porušením smlouvy 

- je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

- Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího info@makeupgroup.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

-  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Kontaktní údaje prodávajícího

Adresa sídla (adresa pro doručování): BASSARAB COMPANY s.r.o. (Makeup Group), Křižíkova 477/119, 186 00 Praha 8-Karlín, e-mail info@makeupgroup.cz, telefonní číslo +420 774 166 775.

Tento reklamační řád společnosti BASSARAB COMPANY s r.o. (Makeup Group) nabývá platnosti a účinnosti 1.2023